Prototyp- och processcheckar

 

 Kort om prototyp- och processcheckar

Syftet med LIGHTer prototyp- och processcheckar är att styra kortare utvecklingsinsatser till SMF utan omfattande administration. Prototyp- och processcheckarna kan hjälpa företag att ta första steget in i utvecklingsprojekt baserade på lättviktsteknologi. Målet på sikt är att skapa ökad export och tillväxt hos SMF med lättvikt som konkurrensmedel.

LIGHTer Prototyp- och processcheckar stödjer SMF att utveckla, testa och demonstrera tekniker,
material och processer inom lättvikt. Exempel på aktiviteter som kan finansieras är experiment,
simulering och verifiering, provning, prototypframtagning, materialprovning, materialundersökning etc.

Alla medlemmar i LIGHTer Medlemsprogram som har färre än 250 anställda och är en vinstutdelande
verksamhet kan ansöka om LIGHTer Prototyp- och processcheckar.

Bakgrund

En av LIGHTers sju innovationsmekanismer är Utbyte mellan små och stora företag för tillväxt. Inom den mekanismen har LIGHTer identifierat fyra insatser som ökar Sveriges förmåga att ta vara på innovationskraften och skapa tillväxt i små och medelstora företag (SMF). De fyra insatserna är prototyp- och processcheckar (även kallade innovationscheckar), gränsgångare, ”första kund” och kvalitetscertifiering.

Den här utlysningen gäller prototyp- och processcheckar. Syftet är att styra kortare utvecklingsinsatser till SMF utan omfattande administration. Prototyp- och processcheckarna kan hjälpa företag att ta första steget in i utvecklingsprojekt baserade på lättviktsteknologi. Målet på sikt är att skapa ökad export och tillväxt hos SMF med lättvikt som konkurrensmedel.

Syfte

LIGHTer Prototyp- och processcheckar stödjer SMF att utveckla, testa och demonstrera tekniker, material och processer inom lättvikt. Exempel på aktiviteter som kan finansieras är experiment, simulering och verifiering, provning, prototypframtagning, materialprovning, materialundersökning etc. Aktiviteter som klassas som ordinarie verksamhet finansieras inte. Syftet är att skapa bättre innovationseffektivitet och dra bättre nytta av vår samlade kompetens i Sverige inom lättviktsområdet.


Målet med insatsen

Målet är att stödja små och medelstora företag (SMF) att utveckla, testa och demonstrera lättviktstekniker, -material och -processer i syfte att stärka sin konkurrenskraft.


Vilka riktar sig utlysningen mot?

Alla medlemmar i LIGHTer Medlemsprogram som har färre än 250 anställda och är en vinstutdelande verksamhet kan ansöka om LIGHTer Prototyp- och processcheckar.

Budget och förutsättningar för finansiering

Det högsta bidragsbeloppet för prototyp och processcheckar som går att söka är 75 000 SEK. Utöver det behövs 25 % in-kind som finansieras av sökande part, d.v.s. vid en ansökan om 75 000 SEK i bidrag så behövs 25 000 SEK som in-kind och en totalbudget på minst 75 000 + 25 000 = 100 000 kr. In-kind kan vara egna arbetstimmar (max 850 kr/h), materialkostnader, maskinkostnader, mindre investeringar (som direkt är berörda av projektet) samt resekostnader. Kostnader för förlorad inkomst i samband med försök eller liknande, får inte tas upp som in-kind. Projekttiden får vara upp till 6 månader. Externa samarbeten rekommenderas (läs universitet, forskningsinstitut eller annat företag), men är inte ett absolut krav.


Hur ansöker jag?

Ansökan ska följa mallen som finns att ladda ned längre ned på sidan. Ansökan mejlas i pdf-format till info@lighterarena.se.


Villkor och formella krav

  • Samtliga projektparter ska vara medlemmar i LIGHTers Medlemsprogram
  • Små- och medelstora företag (vinstutdelande verksamhet enligt §1.4 i medlemsavtalet), färre än 250 anställda (inte branschföreningar, forskningsinstitut etc.)
  • Varje projekt ska slutrapporteras senast 4 veckor efter projektets avslut enligt kortfattad mall, samt ge en kort muntligt avstämning på en av LIGHTers workshoppar.


Tidplan

Företag kan ansöka om bidrag löpande och utvärderingar görs vid fyra tillfällen under 2018, se nedan

Ansökan inskickad senast Teknikgrupps- möte Beslut styrelsemöte Projektet startar
tidigast
Projektet avslutas senast
16 januari 2018 18 januari 2018 6 februari 2018 13 februari 2018 13 augusti 2018
19 april 2018 26 april 2018 16 maj 2018 23 maj 2018 23 november 2018
23 augusti 2018 30 augusti 2018 18 september 2018 25 september 2018 25 mars 2019
26 oktober 2018 2 november 2018 21 november 2018 28 november 2018 28 maj 2019


Utbetalning

Senast 2 veckor efter inkommen slutrapport.


Bedömning

Ansökan kommer att bedömas av LIGHTers styrelse enligt följande kriterier:

  • Tillväxtpotential
  • Genomförande inklusive innovation och risk
  • Projektgruppens utsikter att lyckas
navigate_prev
navigate_next