Intervju med Greta Lindwall, ny medlem i LIGHTer Academy

Under hösten 2018 växte LIGHTer Academys nätverk, och ytterligare tre forskare blev en del av nätverket. Greta Lindwall från KTH är en av de nya medlemmarna. Greta arbetar vid enheten för strukturer vid KTH, bland annat med termodynamiska beräkningar och kinetik.


Vad fick dig att ansöka om att bli medlem i nätverket LIGHTer Academy?
-    Det var en kollega som tipsade mig om utlysningen. Då visste jag inte att LIGHTer Academy fanns, eftersom jag inte har varit aktiv inom LIGHTer tidigare. Nätverkets vision tilltalade verkligen mig och dessutom tyckte jag att min forskningsprofil passade in i två av de profiler som de sökte forskare inom, så jag bestämde mig för att söka. 

Hur kan din ämneskompetens bidra till LIGHTer Academys tvärdisciplinära bredd och/eller fördjupning?
-    Min bakgrund är i termodynamiska beräkningar och kinetik. Främst har jag använt mig av beräkningsverktyg som är baserade på den s.k. Calphad-metoden. Dessa beräkningsverktyg är viktiga för ICME (integrated computational materials egineering) som går ut på att designa material och produkter genom att länka modeller för olika längdskalor. Just nu är mitt främsta fokus hur dessa metoder kan användas och förbättras för legeringsutveckling för additiv tillverkning (AM (additive manufacturing)). Länken mellan mikrostrukturmodeller och längre längdskalsmodeller så som FEM (finita  element-metoder) är särskilt viktigt för AM, då man inte riktigt kan separera material från komponent vid materialutveckling för AM. Det jag hoppas kunna bidra med till LIGHTer Academy är ICME och legeringsutveckling från ett mikrostrukturmodellering-perspektiv och då främst genom CALPHAD-baserade metoder. 

Vilka tre utmaningar skulle du säga är de mest aktuella för den akademiska lättviktsforskningen på 10 års sikt?
-    Additiv tillverkning (AM) har stor lättviktspotential eftersom det ger helt unika möjligheter att optimera struktur och geometri. En utmaning för AM att nå sin fulla potential är de extremt omfattande multidisciplinära ansträngningar, på en helt annan nivå än vad vi hittills lyckats åstadkomma, som kommer att krävas. Vårt nuvarande konventionella ’mindset’ vad det gäller design, tillverkning och användning av produkter måste ändras – vi måste helt enkelt designa för AM rakt igenom hela värdekedjan. Från ett materialutvecklingsperspektiv innebär detta att vi måste vi acceptera att material- och geometridesign samt processoptimering inte kan skiljas åt utan, alla måste ingå i utvecklingen av nya material. Inom mitt område rör det sig därför snarare om en stor utmaning.

Vad tycker du är viktigt med LIGHTer Academy?
-    Dess interdisciplinära uppsättning och dess långsiktiga vision. 

Hur kan LIGHTer Academy bidra till de frågor som du forskar kring idag?
-    LIGHTer Academys vision ligger helt i linje med vad som är nödvändigt för att AM ska nå sin fulla potential. Att vara med i LIGHTer Academy och arbeta tillsammans med experter inom AM, lättviktstrukturer och mekanik är mycket lärorikt och postivt för det jag forskar på. I dagsläget är det främst hur man kan koppla CALPHAD-baserade materialmodeller med metoder för modellering av större längdskalor så som FEM som LIGHTer Academy-samverkan bidrar till.

 

Om LIGHTer Academy

LIGHTer Academy är ett branschöverskridande nationellt nätverk som består av forskare från akademi, forskningsinstitut och företag. Deltagarna har komplementära kompetenser inom material (både metallegeringar och fiberkompositer), design, modellering och karaktärisering. Förutom att nätverket är nationellt, så är det också hållbart över tid. De deltagande forskarna har kommit olika långt i karriären. Därmed får LIGHTer Academy en kontinuerlig process där forskare som är i början av sin akademiska karriär tas in och mer seniora forskare lämnar nätverket.
LIGHTer Academy är en mötesplats för att skapa gemensamma projekt på varierande TRL-nivåer (teknikmognadsgrad).  De akademiska deltagarna inom LIGHTer får resurser för att bedriva egen och gemensam forskning inom LIGHTer Academy och till att bygga upp ett internationellt nätverk. 
Nyligen har tre nya personer valts in i LIGHTer Academy efter en ansökningsprocess. Det är Greta Lindwall från Kungliga Tekniska Högskolan med kompetens i termodynamiska beräkningar, Anna-Lena Ljung från Luleå tekniska universitet med kompetens i strömningsmekanik inriktade mot tillverkningsprocesser samt Håkan Hallberg från Lunds universitet med kompetens inom datorbaserad modellering och simulering av metalliska material för additiv tillverkning.
 

Relaterat innehåll