Strategiskt innovationsprogram

SIP LIGHTer

Vi har fått förtroendet att leda och utveckla ett strategiskt innovationsprogram (SIP) inom lättvikt, med motivet att lättvikt är ett av Sveriges styrkeområden. Under våren 2013 beviljade Vinnova, Energimyndigheten och Formas de första fem strategiska innovationsområdena, varav SIP LIGHTer är ett av dem. De andra är Produktion2030, Metalliska material, STRIM samt PiiA. Totalt har 17 program beviljats.

SIP LIGHTer startade i oktober 2013 och är en långsiktig satsning som bygger på Lättviktsagendan. Finansieringen sker i fyra etapper om tre år per etapp. Den första pågick mellan 2013-2016, och den nuvarande sträcker sig mellan 2017 och 2019. Inför varje ny etapp sker en utvärdering av den förra.

SIP LIGHTer har många verksamheter både inom forskning, finansiering av Innovationsprojekt, småföretagssatsningar, lokala noder samt nätverk för både doktorander samt för intresserade av produktoptimering. Se hela listan under SIP LIGHTer gör.  

Utmaningarna inom lättviktsområdet är många. Tack vare vårt branschöverskridande kontaktnät har vi identifierat tre områden som vi vill ägna lite extra fokus fram till 2019. 

Test och Demo

Ta ett helhetsgrepp på test- och demoanläggningar

Sverige måste ta ett helhetsgrepp på villkoren för test och demoanläggningar och genomföra en genomgripande satsning. Att ta fram  demonstratorer är nämligen en förutsättning för att ny teknik snabbt ska leda till nya affärer och produkter med starka miljöfördelar. Lättvikt, liksom flera av landets andra innovationsområden, har ett stort behov av test- och demomiljöer som stärker hela värdekedjan. Vi kommer tillsammans med andra strategiska innovationsprogram att arbeta brett för att hitta nya möjligheter och lösningar – regionalt, nationellt eller internationellt.

Leverantörskedjor

Stärka hela värdekedjan – från globala industrier till SMF

Hela värdekedjan måste med. Det är en förutsättning för att vi i Sverige ska lyckas med vår nyindustrialisering och skapa ekonomisk tillväxt. För att stärka fler små och medelstora företag (SMF) inom lättviktsutveckling, behöver vi bland annat arbeta kraftfullt i våra regionala noder samt ge utrymme för gränsgångare som kan förmedla kunskap mellan företag, akademi och institut. Vi tror också att vi måste anpassa våra modeller för samverkan, så de mindre företagens medverkan i fleråriga forsknings- och utvecklingsprojekt kan koncentreras till den del av projekten då de kan göra störst nytta och själva få ut mest av projekten. Det skulle gynna såväl SMF som de stora projektaktörerna och öka synergierna i projekten. 

Disruptiva projekt

Täta gapet mellan strategisk forskning och industrins utveckling

Sverige behöver sjösätta ännu fler projekt som jobbar med nya innovativa angreppssätt på viktutmaningar. Idag finns för få så kallade högriskprojekt
där seniora forskare och industrins produkt och teknikutvecklare samarbetar. För att täta gapet behöver svensk industri och akademi hitta arbetsformerna och inspirationen till fler högriskprojekt. Här är vårt forskarnätverk en bra bas för en systematisk generering av idéer.
Vi behöver helt enkelt fler tekniksprång! 

Under 2017 tog vi inom LIGHTer fram en strategi för vårt internationella arbete. Syftet med vår internationella strategi är till att ge en riktning och prioritering av olika internationella aktiviteter inom strategiskt innovationsprogram Lättvikt, och ett verktyg för att med internationella aktiviteter nå de effektmål som har prioriterats i färdplanen. Den internationella strategin är en integrerad del av LIGHTers strategi. Den internationella strategin finns nedan.

Vår värdegrund beskriver synen på relationerna mellan partners, finansiärer och medarbetare inom LIGHTer, men också med andra aktörer. Värdegrunden är kärnan i vår nyskapande struktur för forskning och innovation. Våra fyra värdeord är hållbarhet, samverkan, öppenhet och förnyelse.

Hållbarhet

Vårt arbete styrs mot mätbara och utmanande mål inom miljö, energieffektivitet och socialt hållbar utveckling. Alla projekt inom SIP LIGHTer får hjälp med att göra en utförlig hållbarhetsanalys, som i sin tur gör det möjligt att utveckla lättviktsteknik som säkrar hållbarhet på alla punkter.

Samverkan

Vi skapar synergier genom branschöverskridande samverkan för att nå världsklass. Vårt innovationsprogram är gränsöverskridande med projektledare från flera branscher och leverantörsnivåer. Akademi och institut är viktiga medspelare i vår strävan att sprida kompetens till fler delar av vårt samhälle. 

Öppenhet

LIGHTer vänder sig till näringsliv, akademi, institut, finansiärer, samhälle och andra aktörer som arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och globala miljömål med hjälp av lättivkt. Små- och medelstora företag är extra viktiga för oss, liksom att få yngre förmågor att växa både inom akademin och näringslivet. Vårt internationella samarbete ger ytterligare näring åt hela vårt nätverk. Vi stärks av en mångfald i kompetenser och erfarenheter. 

Förnyelse

Vi tänker nytt i alla led. Det gäller alltifrån hur vi skapar arbetsprocesser till hur vi kommunicerar. Det är centralt för oss att förnya oss för att nå nya målgrupper. Det är också centralt för oss att öppna oss för nya intressenters tankar och idéer.

Vinnova uttalar sig om satsningarna på de strategiska innovationsprogrammen

"Strategiska innovationsområden är ett av Vinnovas viktigaste satsningar för framtiden. Med SIP vill vi tillsammans med Energimyndigheten bidra till att stärka kraftsamling mellan näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor och stärka de visionära individer och organisationer som bidrar till att förnyelse sker.

De program som valts ut är områden vi vill investera i för framtiden Det beror inte enbart på att området är viktigt för Sverige, utan även på att vi tror på er förmåga att skapa förnyelse, engagemang och samverkan mot gemensamma mål.

Vår ambition är att stötta er och skapa förutsättningar för er att göra skillnad. Vår förväntan är att ni med nyfikenhet, vision och kraft inspirerar till nya gränsöverskridande samarbeten för att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar."

Regeringens satsning på strategiska innovationsprogram

Är du intresserad av att veta mer om hur regeringen arbetar med strategisk innovation?