Småland

Smålands tradition av entreprenörskap en nyckelfaktor

Småländsk industri har en lång tradition av innovation och entreprenörskap samt som underleverantörer till storföretagen i Sverige. När efterfrågan på lätta och smarta produkter ökar inom flera områden behöver den småländska industrin följa med för att säkra en fortsatt god konkurrenskraft. LIGHTer nod Småland hjälper företag att utveckla strategier och kompetens för att möta kundkrav kring lättvikt. 

Bakgrund om projektet

Smålands industri domineras till stor del av väletablerade underleverantörer inom plast- och metallindustrin. Det finns även en tradition av träindustri och glastillverkning i regionen. Viktiga kunder är bl a större företag i Västra Götalandsregionen och i Östergötland inom fordons- och flygindustrin. Industrikulturen präglas av samarbete mellan företagen vilket är en viktig tradition som har kunnat bevara regionens konkurrenskraft och är en förklaring till regionens framgångar.

Teknik- och samhällsutvecklingen förändras i snabb takt vilket kan ge fundamentalt förändrade förutsättningar för industrin. Smålandsregionen domineras av små- och medelstora företag och till skillnad hos större industriföretag, finns inte samma resurser för att hålla sig uppdaterad och ta till sig av all forskning och utveckling som behöver komma industrin till godo. Ska företagen förbli konkurrenskraftiga måste de därför snabbt kunna förstå utvecklingen för att kunna utvecklas och anpassa sina erbjudanden. Lättviktssatsningen i Småland är därför ett strategiskt viktigt bidrag till regionen i den nödvändiga omställning som krävs för att möta det pågående globala paradigmskiftet mot digitalisering, automation och elektrifiering. När noden utvecklas till ett effektivt stöd och en förmedlare av teknik, kunskap och kompetens inom lättviktsområdet bidrar den till att trygga och stärka konkurrenskraften hos den småländska industrin. LIGHTer nod Småland har därför en särskilt viktig roll i att fungera som kompetensstöd och kunskapsförmedlare. Kraftsamlingen sker med stöd och i samarbete med det nationella LIGHTer och dess övriga regionala noder.

Om genomförandet

Noden utvecklas genom verksamheterna på Swerea SWECAST, Tekniska Högskolan i Jönköping och RISE som tillsammans med regionens industri och andra branschaktörer etablerar en kompetens-, stöd- och forskningsinfrastruktur. Utvecklingen av noden har föregåtts av en förstudie där industrins kunskap och behov av att använda lättvikt för att stärka sin konkurrensförmåga har kartlagts. Ca 40 företag inom företrädesvis plast- och polymer samt metall, gjuteri- och metallbearbetning har varit involverade och deltagit i workshoppar, intervjuer och besvarat enkäter. Från 2018 och tre år framåt löper projektet FLIGHTer som ska befästa LIGHTer nod Småland som en regional kunskaps- och kompetensinfrastruktur mellan regionens industri, forskningsinstitut och akademi. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF via Tillväxtverket, Region Jönköpings län samt Swerea SWECAST, Tekniska Högskolan i Jönköping och RISE.

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att bygga upp en regional infrastruktur för LIGHTer i Småland. I praktiken innebär detta att ett särskilt fokus riktas mot lättviktslösningar inom industrisektorer som plast, gjuteri, plåt, profil, trä och skärande bearbetning. Erbjudanden kommer att utvecklas utgående från kunders och företagens behov och utvecklas i nära samarbete med branschorganisationer, akademin, institut, näringslivsorganisationer och andra relevanta projekt.

Målet är att med stöd av denna nod utveckla företagen från att vara konkurrenskänsliga och enkelt utbytbara ämnesleverantörer, till att bli unika och attraktiva innovationspartners.

Projektpartners

Tekniska högskolan i Jönköping   
Salem Seifeddine
salem.seifeddine@ju.se
+46 (0)34-10 1662

RISE
Erik Bunis
erik.bunis@ri.se
+46 (0)10-516 50 38

Kontakta oss gärna via e-post:  smaland@lighterarena.se