Medlemsprojekt

Möjligheten att söka finansiering som medlem

Att få finansiering för att genomföra ett medlemsprojekt är en av de förmåner du som medlem har. Nedan ser du vad som krävs för att ansöka, och hur mycket pengar du kan få.

Projektinnehåll

Medlemsprojekt kan omfatta teknikutveckling, utbildningsinsatser eller omvärldsbevakning inom ramen för Lättviktsagendan.

Vilka riktar sig utlysningen mot?

Alla medlemmar i LIGHTer Medlemsprogram kan ansöka om LIGHTer medlemsprojekt.

Budget och förutsättningar för finansiering

Det högsta bidragsbeloppet för ett medlemsprojekt som går att söka är 350 000 SEK. Utöver det behövs 25 % in-kind som finansieras av sökande part, d.v.s. vid en ansökan om 350 000 kr i bidrag så behövs 117 500 kr som in-kind och en totalbudget på minst 350 000 + 117 000 = 467 000 kr. In-kind kan vara egna arbetstimmar (max 850 kr/h), materialkostnader, maskinkostnader, mindre investeringar (som direkt är berörda av projektet) samt resekostnader. Kostnader för förlorad inkomst i samband med försök eller liknande, får inte tas upp som in-kind. Projekttiden får vara upp till 6 månader.

Hur ansöker jag?

Ansökan ska följa mallen som går att ladda ner nedan. Ansökan mejlas i pdf-format till info@lighterarena.se.

Villkor och formella krav

 • Samtliga projektpartners ska vara medlemmar i LIGHTers Medlemsprogram
 • Minst en delaktig part ska vara en industriell medlemsorganisation
 • Varje projekt ska slutrapporteras senast 4 veckor efter projektets avslut enligt kortfattad mall, samt ge en kort muntligt avstämning på en av LIGHTers workshoppar.

Bedömning

Teknikgruppen prioriterar och föreslår medlemsprojekt till LIGHTers styrelse.

 • Förslag till medlemsprojekt som ska tas upp för prioritering/omröstning ska vara teknikgruppens sekreterare tillhanda senast 10 dagar innan teknikgruppsmötet
 • Inkomna förslag till medlemsprojekt enligt ovan, ska distribueras till medlemsorganisationer 7 dagar innan teknikgruppsmötet
 • Aktiva medlemsorganisationer har en röst vardera, rösträtt förutsätter deltagande i aktuellt teknikgruppsmöte
 • Teknikgruppen är beslutsmässig om minst 8 medlemsorganisationer är representerade inkluderande minst en representant vardera från industriföretag, SME-företag, forskningsinstitut och universitet/högskola.


Följande kriterier bedöms

 • Relevans i relation till lättviktsagendan (låg-medel-hög)
 • För teknikprojekt: Marknadspotential (låg-medel-hög)
 • Nyhetsvärde (lågt-medel-högt)
 • Förväntat intresse från LIGHTer-medlemmar (antal branscher, antal leverantörsnivåer, antal företag).

Tidplan

Företag kan ansöka om bidrag löpande och utvärderingar görs vid fyra tillfällen under 2018, se nedan

Ansökan inskickad senast Teknikgrupps- möte Beslut styrelsemöte Projektet startar
tidigast
Projektet avslutas senast
16 januari 2018 18 januari 2018 6 februari 2018 13 februari 2018 13 augusti 2018
19 april 2018 26 april 2018 16 maj 2018 23 maj 2018 23 november 2018
23 augusti 2018 30 augusti 2018 18 september 2018 25 september 2018 25 mars 2019
26 oktober 2018 2 november 2018 21 november 2018 28 november 2018 28 maj 2019


Utbetalning

Senast 2 veckor efter inkommen slutrapport.

navigate_prev
navigate_next