Syfte och mål
Syftet med detta förprojekt är att öka kunskapen kring formsprutning av strukturella komponenter. Under de senaste 5 åren har ett antal olika metoder för formsprutning av lastbärande komponenter utvecklats. Metoderna används tyvärr i mycket begränsad omfattning, delvis beroende på okunskap om metodernas möjligheter, men även beroende på svårigheter med metoderna. Målsättningen är att förprojektet skall resultera i en klar bild av vilka metoder som har störst framtida potential. Så att ett framtida utvecklingsprojekt kan inriktas på vidareutveckling av dessa metoder.

Förväntade effekter och resultat
Information och resultat som tas fram inom projektet kommer spridas genom nyhetsbrev, hemsida, samt utbildningsmaterial. Informationen kommer även utgöra underlag för ansökan om ett utvecklingsprojekt. Ett lyckat projekt kommer vara betydelsefullt för svensk plastindustri eftersom kunskap om material och metoder som möjliggör formsprutning av strukturella komponenter underlättar utveckling av nya lättviktsprodukter. Ett lyckat projekt kommer även vara betydelsefullt för plastindustrins kunder och kan bidra till ökad konkurrensförmåga och högre resurseffektivitet.

Planerat upplägg och genomförande
Förprojektet består av fyra arbetspaket (projektledning, material & metoder, simulering, samt exploatering av resultat). Projektledningen sköts av Lunds Universitet. Målsättningen är att information och resultat som tas fram inom projektet skall stärka svensk lättviktsutveckling och utgöra bra underlag för ett framtida industriförankrat utvecklingsprojekt.

Projektpartners
Projektledare Olaf Diegel, Lunds universitet, Inst. Designvetenskaper

Samtliga deltagande företag
Lunds universitet
Camp Scandinavia
Husqvarna
Volvo Cars
KB Components
Plastinject
Inxide
Erteco Rubber and Plastics
K.D. Feddersen Norden
Polymercentrum

Tid
Startdatum: 2016
Slutdatum: 2017