Jute-Light


Projektidé

Juteborg AB är initiativtagare till JuteLight-projektet, vilket syftar till att utveckla och industrialisera jutebaserade kompositer vilka helt eller delvist kan ersätta befintliga material och komponenter, för att på så sätt åstadkomma en mer hållbar transportsektor, globalt.
Projektet avser att inleda en process mot en industriell produktion av jutekompositer i Sverige och där synergier mellan olika branscher eftersträvas. Detta projekt avser en förstudie.

Projektets bidrag till programmålen
Jutekompositer kommer främst att bidra till Innovationstema 1, Lägre kostnader för lätta strukturer. Drivkrafterna bakom idén att utveckla jutekompositer för främst fordon, är: i) nationellt mål om fossiloberoende fordonsflotta till 2030, ii) EUs målsättning om klimatneutralt samhälle 2050, iii) EUs
utsläppsgränser för vägmotorfordon, iv) EU-direktivet ”End of life vehicle” (2000/53/EC).

Genomförande
Jute är världens näst största naturfiber efter bomull och odlas i växelbruk, främst i Indien och Bangladesh. Jute absorberar koldioxid och har jordförbättrande egenskaper och konkurrerar därmed inte med matproduktion, vilket gör att jutefibern antagligen är en av de allra mest hållbara ur ett livscykelperspektiv. Jute odlas i stora mängder, 1-3 skördar per år och säljs till jämförelsevis
mycket lågt pris.

                                 Bild
                                 Jutegarn

Jute har egenskaper som gör den högintressant för en rad produkter; allt från rena textilier till kompositer. Jute kan t ex med en bioplast användas som ersättning för glasfiber/kolfiber i fiberförstärkta kompositer, för formsprutning eller formpressning. Genom Högskolan i Borås och Swerea Sicomps kompetens och testutrustning, kommer olika kompositer att utvecklas och testas
samt utvärderas gentemot Volvo Car Groups funktionella och industriella krav. Juteborg AB leder projektet och eftersträvar synergier mellan olika branscher genom innovationsplattformen JuteLab International samt säkerställer hela värdekedjan genom sina kontakter med akademi, industri och
myndigheter i såväl Sverige som i Bangladesh.

Förstudien ska bl a svara på inom vilka applikationsområden naturfibern jute är lämplig att använda, är ekonomiskt konkurrenskraftig jämfört med andra material och där störst skillnad kan uppnås, utan att göra avkall på andra viktiga egenskaper.

Projektledare
Else-Marie Malmek, Juteborg AB

Övriga deltagande företag
Volvo Car Group, Swerea SICOMP och Högskolan i Borås.
Genom referensgruppen involveras även andra intressenter i såväl Sverige som i Bangladesh.

Tid
Projektperiod: 2015-07-01 till 2016-03-31.