Projektet är finansierat av VINNOVA och ingår i en storsatsning som VINNOVA gör som kallas Utmaningsdriven innovation. Satsningen är uppdelat i fyra stycken samhällsutmaningar; Effektiv produktion, Informationssamhället 3.0, hållbara städer och hälsa och sjukvård.

Samhällsutmaning: Effektiv Produktion
Budget: 20 MSEK varav 10 MSEK från industrin
Tidplan: 2011-11-01 till 2013-10-31
Projektledare: Stefan Gustafsson Ledell, Swerea SWECAST
Kontaktuppgifter: E-post: stefan.gustafsson-ledell(at)swerea.se; Tel: 036-301204

Projektpartners kan logga in på projektets projektplats!

Projektidén
bygger på att på ett effektivt sätt skapa lättviktsinnovationer och förutsättningar för dessa i Sverige genom att;

- utveckla starka och kostnadseffektiva fogar mellan metall och komposit
- utveckla människors kompetens och kompetensstruktur runt lättviktskonstruktion inkluderande hybridfogar för att möjliggöra produktutveckling och produktion i stor skala i Sverige
- utveckla nödvändig leverantörsstruktur i Sverige för att säkra tillgång vid produktutveckling och möjliggöra en svensk leverantörsbas (fortgår i en tänkt Projektform C)
- effektivisera teknikframtagning genom multidisciplinärt samarbete mellan flera industrisektorer, leverantörsnivåer och universitet/industriforskningsinstitut.

Genomförande

Projektet tar sin utgångspunkt i ett antal metalliska komponenter från olika sektorer där en tänkbar ersättning av en delkomponent tillverkad i polymerkomposit kan ge en signifikant viktreduktion. De fogar mellan delkomponenterna som uppkommer ger utmaningar och kravställningar på de fogar som skall tas fram. Urvalet av komponenter och fogtyper görs så att de driver utveckling av fogar som klarar av en bredd i krav på prestanda, produktionsvolym, kostnad etc.

Lösningar i form av fogmetoder, konstruktionsregler och tillverkningsprocesser tas fram från existerande fogprinciper men anpassas för att möta de unika kraven från hybridfogarna som identifierats. Vidareutveckling av fogarna görs parallellt i några separata arbetspaket med konstruktions- eller tillverkningsprocessfokus. Avslutningsvis genomförs mer komplexa prov som skall verifiera att kravbilden i prestanda, kostnad och volymskapacitet kan mötas.

Under projektets gång utvecklas utbildningsmaterial runt konstruktion och tillverkning av hybridfogar för universitets- och industriforskningsinstitut baserat på bakgrundskunskap och nyvunnen kunskap.

Projektet är uppdelat i fyra stycken arbetspaket (AP).
AP1. Konsortieutveckling (Ansvarig: Stefan Gustafsson Ledell, Swerea SWECAST)
AP2. Utveckling av teknik (Magnus Burman, KTH)
Projektet kommer inriktas på att ta fram konkreta exempel på kostnadseffektiva och ur produktionshänseende realistiska (teknikmogna) foglösningar mellan komposit och metall för olika tillämpningsområden och kravbilder. I syfte att utveckla effektiva hybridfogar kommer designen av omgivande struktur (metal och kompositdelar) beaktas och anpassas för att åstadkomma optimala lösningar ur produktion, livstidkostnads- och miljöperspektiv.
AP3. Utveckling av människor (Ansvarig: Roberts Joffe, LTU)
AP4 Utveckla leverantörsstruktur/nätverk (Ansvarig: Lars Anger, Innovatum Teknikpark)

Projektpartners

Swerea (Projektägare)
Kungliga Tekniska Högskolan
Luleå Tekniska Universitet
Innovatum Teknikpark
Comprasers Ekonomiska förening
Svenskt Marintekniskt Forum
AB Volvo
GKN Aerospace
Volvo Cars
Scania
Kockums
Dockstavarvet
Sapa Profiler
Diab
Lamera
Semcon

Rapporter

Rapport 1312 Produktutvecklingsprocessen med multimaterial och sammanfogning

Rapport 1315 Evaluation of CFRP-HybrixTM integrated joints

Rapport 1319 Bestämning och verifiering av kohesiva lagar för expoxiadhesiv i modus I & II

Rapport 1322 Riktlinjer för multimaterialkonstruktion sid 1-40, sid 41-80

Rapport 1324 Limning, från kontakt till funktion

Rapport 1325 Limning i produktutvecklingsprocessen

Rapport 1326 Termiska effekter vid limning av multimaterial

Rapport 1327 Att simulera en limfog

Rapport 1328 Slutrapport UFoH AP4

Rapport 1332 Scania Beam Manufacturing Details

Rapport 1333 Slutrapport AP3

Rapport 1335 Utmana produktframtagningsprocessen

Rapport 1337 Joint designs with aluminium extrusions