En regional nod för LIGHTer i Småland

Kraven på lättare produkter ökar inom nästan alla branscher eftersom minskad vikt är en hållbar väg att spara naturresurser, minska energianvändningen samt reducera komponenters och produkters miljöpåverkan under tillverkning, användning och återvinning. Kundernas krav på vikteffektiva komponenter gör därmed ökad kompetens inom lättviktsområdet till en strategisk mycket viktig fråga för regionens underleverantörsföretag.


För att möta dessa kompetensutvecklingsbehov finns sedan några år tillbaka en nationell och branschöverskridande arena inom lättviktsområdet – LIGHTer, som koordinerar det nationella arbete som sker inom forskning, utveckling, och kompetensutveckling. LIGHTer är alltså det nav där organisationer, företag, branschföreningar, regioner och myndigheter kan samarbeta för att utveckla teknologier och testmiljöer för lättviktsteknik. Detta mot bakgrund av att ca 50 % av all svensk export påverkas av lättviktstrenden.


Syftet med detta projekt är att bygga upp en regional infrastruktur för LIGHTer i Småland. I praktiken innebär detta att ett särskilt fokus riktas mot lättviktslösningar inom industrisektorer somplast, gjuteri, plåt, profil,trä och skärande bearbetning. Erbjudanden kommer att utvecklas utgående från kunders och företagens behov och utvecklas i nära samarbete med branschorganisationer, akademin, institut, näringslivsorganisationer och andra relevanta projekt.


Målet är att med stöd av denna nod utveckla företagen från att vara konkurrenskänsliga och enkelt utbytbara ämnesleverantörer, till att bli unika och attraktiva innovationspartners.


LIGHTer bidrar på nationell nivå till att utveckla konkurrenskraften inom svensk industri. Detta uppnås genom att skapa effektiva strukturer för teknikutveckling och utveckling av människor - med målet att ge företagen och dess medarbetare en unik, multidisciplinär förmåga att utveckla och tillverka produkter med låg vikt. Därmed kommer regionens företag att kunna nå en internationell toppnivå inom specifika affärsområden, vilket ger dem förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och tillväxt. Mer information om LIGHTer hittar du här.


LIGHTer nod Småland syftar till att på regional nivå skapa de förutsättningar som beskrivits ovan, dvs ett starkt regionalt forsknings- och innovationsnätverk med fokus på lättvikt. Avsikten är att detta nätverk (nod) skall stödja framförallt de mindre och medelstora företagen (SMF), i den nödvändiga utvecklingen från utbytbar ämnesleverantör till attraktiv strategisk samverkanspartner för kvalificerade kunder inom olika marknadssegment. Dessa regionala noder kommer att bestå av branschorganisationer, akademin, institut, företag samt övriga experter/kunskapsleverantörer. Gemensamt för dessa noder är att de har stöd från den nationella lättviktsarenan LIGHTer, och därmed kan utnyttja såväl tjänster som erfarenheter även från andra regioner och andra branscher. För att uppnå en hög intern effektivitet i LIGHTer nod Småland, och mellan LIGHTernod Småland och företag/medarbetare behöver innovations- och värdekedjor både göras tydliga och synliga, liksom tillgängliga stödprocesser och finansieringssystem. Allt utgående från de specifika behov som företagen har relativt sina primära kundgrupper.

 

Kontakt

Johan Dahlström, Projektledare
Swerea SWECAST
johan.dahlstrom@swerea.se
+46 (0)36-30 12 44

             

Conny Gustavsson, Assist. projektledare
Swerea SWECAST
Conny.gustavsson@swerea.se
+46 (0)36-30 12 44

 

Samverkansparter

Tekniska högskolan i Jönköping   
Salem Seifeddine
salem.seifeddine@ju.se
+46 (0)34-10 1662

RISE
Erik Bunis
erik.bunis@ri.se
+46 (0)10-516 50 38

Mikael Pekkari
mikael.pekkari@ri.se
+46 (0)10-516 5865

Finansiärer