Regional samverkan och LIGHTers regionala noder


LIGHTer arbetar för att stärka regioner med nationell betydelse inom lättvikt och samtidigt stärka regionens företag inom lättviktsteknik. I dagsläget har vi aktiviteter i fem regioner:

Diskussioner förs även med andra regioner.

Varje nod drivs som ett projekt och delfinansieras av den egna regionen. En regional aktör ansvarar för att driva det regionala arbetet i samarbete med LIGHTer. Det finns en gemensam referensgrupp för alla noder som består av de som ansvarar för driften i respektive nod samt representanter för varje regional finansiär. Referensgruppsmöten hålls 1-2 gånger per år. Inom LIGHTer är Cecilia Ramberg ansvarig för de regionala noderna.

Branschöverskridande samverkan är ett av LIGHTers styrkeområden och det kan vi på alla sätt utnyttja för att skapa svensk regional lättviktsexcellens. Vi utvecklar befintliga forskningscentra, institut och testanläggningar till noder, för att stärka samarbetet i regioner kring lättvikt. Huvudfokus i de regionala noderna är små och medelstora företag.

Kontakt: Carolina Pettersson, Swerea IVF