Bakgrund, syfte och målsättningar 


Region Blekinge – Unik kompetens inom vattenskärning och plåtbearbetning

LIGHTer regional nod Blekinge syftar till att skapa och etablera ett nätverk av företag och forskningsutövare för innovation inom lättvikt med regional utgångspunkt och förankring.

Kraven på lättare produkter ökar inom alla branscher exempelvis fordon, flyg, marin, verkstad, möbler, bygg, energi och infrastruktur. Lättvikt spelar en betydande roll för ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan vilket i sin tur är en förutsättning för ökad tillväxt på en global marknad som ställer allt högre krav. Att ligga långt framme ger stora konkurrensfördelar och är oerhört viktigt för svensk industris tillväxt och internationella konkurrenskraft.

Att samordna gränsöverskridande lättviktssatsningar på ett fokuserat och effektivt sätt är en nyckel till framgång. Lättvikt är ett av svensk industrins starkare konkurrensmedel.

Nationellt samordnas aktiviteter i Sverige i LIGHTer - en nationell branschöverskridande lättviktsarena och ansvarig för det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt. En av sju identifierade innovationsmekanismer inom LIGHTer är ”Samverkan regionalt, nationellt och internationellt”. Blekinge är en av de fem första identifierade regionerna med potential för att skapa en regional nod inom lättvikt.

Swedish Waterjet Lab och Ronneby Kommun genomförde under 2016 ett förstudieprojekt: ”Förstudie LIGHTer Nod Etapp 1”, där intervjuer med företag i regionen genomfördes i syfte att fånga upp behov och tankar kring nyttan av en regional nod för bearbetning av lättviktsmaterial. Bearbetning av lättviktsmaterial omfattar de styrkeområden som utmärker Blekinge, där vi har ledande kompetens och som har stor potential för framtida utveckling inom området lättvikt såsom formning och vattenskärning av både metalliska och komposita material samt behovet av sammanfogning av mixade material. Resultatet i förstudien pekade på ett starkt intresse hos företagen för att utvecklas vidare inom området bearbetning av lättviktsmaterial.

Blekinge har nu beviljats ett startprojekt som syftar till att etablera en regional nod. LIGHTer regional nod Blekinge, en mötesplats för företag i frågor gällande lättviktsteknologi. Startprojektet pågår under 2017-2019.

Det övergripande målet med startprojektet är att skapa och etablera ett nätverk av nyckelföretag och forskningsutövare i en regional LIGHTer nod. Nodens aktiviteter fokuserar på behov, drivkrafter och möjligheter hos mikro-, små och medelstora företag (SMF) som kan och vill växa. Tyngdpunkten ligger på att nätverka och skapa ny samverkan mellan företag och forskningsutövare samt främja produkt- och processutvecklingsaktiviteter på området lättvikt kopplat till bearbetning av lättviktsmaterial genom vattenskärning och stamping.

Inom noden planeras på sikt kompetenshöjande aktiviteter såsom kurser, demonstrationer och studiebesök i syfte att inspirera och stimulera till nya teknologisteg inom lättvikt i relation till nuvarande verksamheter inom området bearbetning.

Projektets ambition under projekttiden är att:

 • Etablera LIGHTer regional nod Blekinge, med regionala medverkande företag, institut och akademi
 • Etablera en styrgrupp för den regionala noden
 • Genomföra två seminarier inom lättvikt
 • Genomföra två workshoppar för initiering av utvecklingsprojekt
 • Visa ett exempel på kartlagd leverantörskedja
 • Stötta minst två ansökningar för FoU-projekt
 • Publicera information om aktiviteter på webbsida som drivs gemensamt med LIGHTer nationellt.

Målet är att minst 10 SMF aktivt ingår i noden och att två stora industrier medverkar.

Projektet syftar också till att skapa strategier för att:

 • Kartlägga regionala leverantörskedjor med relevans inom området lättvikt
 • Koppla ihop leverantörskedjorna med regionernas smarta strategier
 • Tydliggöra exempel på kravspecifikationer på lättviktslösningar för olika branscher
 • Skapa exempel på branschöverskridande lättviktsteman inom vilka flera SMF kan samarbeta med befintliga institut, högskola och testanläggningar
 • Koppla samman leverantörskedjor där det är värdeskapande
 • Koppla samman LIGHTers regionala noders arbete med leverantörskedjor inom Vinnovas SMF-satsning
 • Samarbete med strategiskt viktiga aktörer
 • Driva utvecklingsprojekt inom lättvikt baserat på företagens behov
 • Fungera som en mötesplats med nätverkande inom lättvikt
 • Gemensamma arbetssätt baserade på informationsblad, utveckling av insatser, utbildningar, gränsgångare, projektverkstäder, workshoppar etc.

Samverkan ska ske med det nationella LIGHTer-nätverket. Det ger Blekinges företag möjlighet att delta i nationella projekt inom lättvikt. Kopplingen till det nationella nätverket säkerställer att resultaten kommer till användning efter projektslut. Ett regionalt stärkt samarbete inom "shaping" gällande lättvikt ska etableras och kopplas nationellt. Aktiviteterna omfattar kunskapshöjning, initiering av utvecklingsprojekt, workshoppar samt framtagning av strategier.

Projektet leds av Cefur, Ronneby kommun och involverar Sweden Waterjet Lab, Swerea IVF och Techtank. Inledande kontakt har tagits med Blekinge Tekniska Högskola och i enlighet med LIGHTers nationella strategi siktar projektet på att involvera både SMF och teknikdrivande industri i Blekinge såsom t.ex. SAAB Kockums AB i Karlskrona och Volvo Car Body Components i Olofström.

LIGHTer regional nod Blekinge är öppen för varje företag och organisation med intresse för lättviktsteknologi och relevant verksamhetsinriktning, lokaliserade i Blekinge region.

Projektet finansieras av: