Ny utlysning om framtidens klimat- och resurseffektiva marknader 2018-02-09

Energimyndigheten har öppnat en ny utlysningen om framtidens klimat- och resurseffektiva marknader. Vill du veta mer, se utlysningenstexten. Till exempel kan stöd sökas för forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt kring:

• Märkning, spårbarhet och kommunikation av klimat- och resursprestanda, sett ur ett livscykelperspektiv. Exempelvis till stöd för utveckling av EU:s initiativ för miljöanpassade produkter, branschspecifika arbetssätt eller miljömärkning. Exempelvis IT-verktyg och marknadsföringsverktyg som kan komma till användning för en bredd av företag (verktyg som är specifika för ett enskilt företag får inte stöd inom utlysningen).

• Kravställning på klimat- och resurseffektivitet. Exempelvis kopplat till hjälpmedel för kravställning inklusive funktionsupphandling och stöd för ändamålsenlig viktning av krav, ekodesigndirektivarbete, utveckling av ägardirektiv eller andra styrmedel.

• Samverkan i värdekedjan liksom andra arbetssätt och affärsmodeller för att utveckla marknaden för klimat- och resurseffektiva material och produkter. Exempelvis affärsmodeller, samverkansformer för att stödja lärande i branscher och värdekedjor etc.

• Finansmarknadens förutsättningar att bidra i utvecklingen av produktion av klimat- och resurseffektiva material och produkter. Exempelvis modeller för finansiell riskanalys vid investering eller kreditgivning, riskrapporteringsformer, finansieringsverktyg som gröna obligationer etc.