Närmare 100 deltagare från industri, akademi, institut, departement & myndigheter möttes på Digi Demo Day den 7 februari på PTC i Trollhättan 2017-02-09

Digi Demo Day – målade upp möjligheterna med industriell digitalisering och demonstrerade additiv tillverkning

Svensk industri står inför en omfattande digitalisering för att behålla sin konkurrenskraft. Efter Digi Demo Day, en inspirationsdag på Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan, är det tydligt att möjligheterna är många men att utmaningarna är komplexa, utvecklingsfronten rör sig snabbt och det krävs en hel del mod hos alla aktörer.

Johan Harvard, Näringsdepartementet, satte tonen för Digi Demo Day när han inledningsvis pratade om mod och samverkan. Regeringen satsar nu på ett stort samverkansprogram, där digitalisering är ett av fem fokusområden. En miljon jobb är beroende av svensk industris konkurrenskraft och just nu håller flera länder en högre utvecklingstakt än vad Sverige gör. Regeringen vill med sin satsning både flytta fram fronten och lyfta basen i svensk industri.

– Vi måste öppna upp mellan olika aktörer och samverka mer, sa Johan Harvard. Det är viktigt för oss att hålla ihop landet och få med alla industriaktörer.

Johan Harvard uppmanade industrirepresentanterna att beskriva sina behov för de offentliga aktörerna så att det skapas en tät dialog som leder till satsningar vilka verkligen tar svensk industri framåt.

Henrik Runnemalm, GKN Aerospace, gav perspektiv på vilka utmaningar industrin står inför. För att närma sig en totalt digitaliserad produktionskedja gäller det att generera och hantera ett flöde av information, från produktutvecklingen genom hela tillverkningsprocessen och för vissa produkter även under användningstiden och i en recirkulär ekonomi.

– Vi är på väg in i en helt ny era.  Vi måste ha en vision om vart vi vill och påbörja resan nu – ta ett steg i taget. Sedan kan vi korrigera riktningen längs vägen, sa Henrik Runnemalm.

Över 90 deltagare prioriterade Digi Demo Day denna tisdag på PTC i Trollhättan. Deltagarna fick både intressanta reflektioner kring industrins möjligheter inom digitalisering och konkreta demonstrationer inom additiv tillverkning. DINA-projektet, som står för ”Digitalisering av produktionsflöden vid additiv tillverkning”, är ett av regeringens åtta pilotprojekt inom digitalisering. Projektets uppgift har varit att kartlägga vilka digitaliseringsområden som är viktiga att satsa på samt att ta fram några demonstrationsexempel som visar vilka möjligheter som uppstår när den digitala informationen som skapas i alla processteg lagras, analyseras och används.  

Projektparterna inspirerade deltagarna via sex bemannade stationer, där man beskrev och visade utmaningarna i olika faser av den industriella digitaliseringskedjan. Från automatiserad modellbaserad (ritningslös) konstruktion till återskapande av strukturer i en gammal motor.

Ola Isaksson, Chalmers, presenterade projektets färdplan för utveckling av additiv tillverkning. Han målade upp ett nytt ekosystem för digitaliserad tillverkning och betonade behovet av att hela innovationskedjan fungerar; från forskning i akademin via demonstration i industrirelevanta testbäddar till industriell kompetens och kommersialisering.

Bakom konceptet Digi Demo Day står de strategiska innovationsprogrammen SIP Lättvikt (LIGHTer), Innovair, Produktion2030 och Metalliska material, tillsammans med DINA-projektet. Innovationsprogrammen har redan påbörjat en rad samarbeten och den trenden kommer bara att förstärkas. LIGHTer och övriga innovationsprogram blir centrala för att skapa konkreta utvecklingssatsningar utifrån regeringens samverkansprogram. Både utvecklingen av additiv tillverkning och bättre test- och demonstrationsmöjligheter för ny teknik är oerhört viktiga faktorer för att öka Sveriges konkurrenskraft.

Cecilia Ramberg, LIGHTers verksamhetsledare, berättar att LIGHTer i samarbete med andra aktörer gjort inspel för att skapa flera utlysningar inom additiv tillverkning.

– Utveckling av additiv tillverkning och digitalisering kommer att beröra många innovationsprogram och vi på LIGHTer tar gärna på oss en samordnande roll. Digi Demo Day är ett bra exempel på hur projektresultat kan spridas till många fler än projektdeltagarna och det här är bara början. Vi kan utveckla samverkan på så många fler sätt.

DINA-projektet (Digitalisering av produktionsflöden vid additiv tillverkning) har finansierats av Vinnova och drivits av Swerea i samarbete med Chalmers tekniska högskola, GKN Aerospace, Jernkontoret, Saab och Siemens Industrial Turbomachinery.

Presentationerna som hölls under dagen var:

Digitalisering för svensk industri
Johan Harvard, Näringsdepartementet

Den industriella digitaliseringskedjan
Henrik Runnemalm, GKN Aerospace Engine Systems AB

Introduktion av DINA, stationer
Niclas Stenberg, Swerea

Framtida utmaningar och behov – en teknisk road map för digitalisering av produktionsflöden
Ola Isaksson, Chalmers tekniska högskola

Tioårsperspektiv på hur digitalisering löser samhällsutmaningarna
Andreas Graichen, Siemens Industrial Turbomachinery
Elis Carlström, Swerea
Margareta Groth, Vinnova

Se filmen om den smarta digitala kedjan för additiv tillverkning

Artikel i TTELA

Artikel i NyTeknik
Foton:Andreas Olsson - aofoto